KENPOKU Bio Meeting(KBM)

Event Information

Dates
Nov.5 11:00-16:15
Venue
The former Natural Recreation Village Management Center
Fee
Entrance free (Visitors are required to present the Passport or Single site admission ticket to enter the site.)

KENPOKU Bio Meeting(KBM)

 

Date : Nov.5  11:00-16:15

 

Venue : The former Natural Recreation Village Management Center

 

Guest :

Hideo IWASAKI+ metaPhorest
Vide Infra
BCL

Soichiro MIHARA

Shinji AONO
Kazuo AMANO

Yasushi OKAZAKI

Hiroshi KIRIHARA

Osamu SHIMIZU

Etsuko TACHI

Moderator : Yukiko SHIKATA

_mg_1952